Indicadors claus

Reactivació dels espais generadors d’activitat i ocupació Situació actual (4) 2018 Horitzó 2025 Variació abs. Variació % Metodologia
Sòl actiu al conjunt dels PAEs (ha) 924 1049 125 13.5 xls MP 12.06
Sostre amb activitat al conjunt dels PAEs (ha) 540 660 120 22.2 ERF 2017
Nº d’empreses amb activitat als PAEs (1) 1682 2000 318 18.9 IC 2016 + MG
Nª d’empreses amb activitat industrial als PAEs 169 210 41 24.3 treball de camp 2015 + MG
Nº d’establiments actius (naus) als PAEs 1118 1300 182 16.3 treball de camp 2015 + MG
Nº d’establiments actius (naus) del sector industrial als PAEs 174 210 36 20.7 treball de camp 2015 + MG
Nº de persones treballant als PAEs, llocs directes (1) 46688 55000 8312 17.8 IC 2016 + MG
Nº de persones treballant en el sector industrial als PAEs, llocs directes 13288 16000 2712 20.4 estimacio s/treball de camp 2015 + MG

Sostenibilitat Situació actual (4) 2018 Horitzó 2025 Variació abs. Variació % Metodologia
Externalitats agregades de les activitats dels PAEs i la mobilitat associada (2)
Consum energètic (GWh/any) 5428 5019 -409 -7.5 ERF 2017
Consum d’aigua potable (Hm3/any) 165 161 -4 -2.4 ERF 2017 – regenerades
Consum d’aigua regenerada (Hm3/any) 0 3 3 n.a. hipotèsi 70% cap. EDAR
Producció de residus (mt/any) 1046 1046 0 0.0 ERF 2017
Emissions de GEH (t/any) 1311333 1083751 -227582 -17.4 ERF 2017
Emissions de NOx (t/any) 2182 1292 -890 -40.8 ERF 2017
Emissions de PM10 (t/any) 84 54 -30 -35.7 ERF 2017
Accidents greus (per any) 20 17 -3 -15.0 ERF 2017
Morts (per any) 2 2 0 0.0 ERF 2017
Mobilitat viària total (veh·km/any) (2) 1023100000 1001800100 -212899900 -2.1 ERF 2017
Longitud de carrils bici (km) 38 62 24 63.2 xls MP 12.06 + amid. AC
Nº d’estacions de metro i ferrocarril obertes 16 26 10 62.5 xls MP 12.06 + MG
Nº de parades de bus 167 180 13 7.8 xls MP 12.06 + MG
Nº de passatgers pujats a les estacions de metro i bus (v/dia) 67148 85000 17852 26.6 xls MP 12.06 + MG
Població servida a 30′ en transport públic (3) 346681 372126 25445 7.3 fig. manuscrit III.6, p.17
Superfície d’espais lliures i agrícoles amb funcionalitat ecològica (ha) 72 94 22 30.6 manuscrit III.10, p.14

Habitabilitat Situació actual (4) 2018 Horitzó 2025 Variació abs. Variació % Metodologia
Longitud de vials de nova urbanització a la Marina del Prat Vermell (ml.) (5) 1690 3802 2112 125.0 BR
Nº d’habitatges construits a la Marina del Prat Vermell (5) 42 4884 4842 11528.6 BR
Longitud de corredors verds als PAEs (ml.) 5450 9870 4420 81.1 xls MP 12.06 + amid. AC
Superfície de voreres dels PAEs en estat deficient (m2) 22158 0 -22158 -100.0 xls MP 12.06
Nº de punts de llum als PAEs (fanals) 1203 1410 207 17.2 xls MP 12.06 + amid. AC
Nº de passos de vianants als PAEs 1004 1200 196 19.5 GIS Marcelo + MG (extrapolació còmput PIFZ)