Promoció integrada dels polígons d’activitat econòmica

Impulsor del projecte
Operadors de sòl públic de
l'àmbit Barcelona Activa
Termini estimatiu
Procés d'execució continuada

Els treballs de diagnosi de la plataforma econòmica del delta del Llobregat han permès concretar quins nous sectors estratègics tenen potencial per a la generació de noves activitats i ocupació a l’àmbit: la logística, l’alimentació, l’automoció, el sector de maquinària i metal·lúrgia, el químic i les TIC.

Es proposa establir una política de promoció activa integrada orientada cap a la captació de nous establiments relacionats amb aquests sectors amb la finalitat de mantenir i reforçar el caràcter industrial i multisectorial de l’àrea. L’objectiu hauria de ser posar en valor els factors que diferencien positivament la plataforma econòmica del delta del Llobregat i orientar-los amb major intencionalitat i intensitat vers
els objectius d’aquesta estratègia i les necessitats dels establiments industrials dels citats sectors —tant dels que ja hi són operant com els de les empreses que es poden identificar com a target— evitant implantacions oportunistes o especulatives que no siguin intensives en l’aprofitament dels valors d’aquest espai econòmic singular o el desvirtuïn.

Els actors principals d’aquesta política de promoció activa han de ser els operadors de sòl públic de l’àmbit, els quals cal que actuïn d’una manera coordinada per aconseguir posicionar la plataforma com a un tot cohesionat amb característiques i valors singulars.

La col·laboració amb Barcelona Activa pot ser molt positiva en aquest sentit. Per al desenvolupament de la política de promoció de la plataforma econòmica del delta del Llobregat s’albiren diverses línies d’actuació:
· Identificació d’espais d’oportunitat: A partir dels informes periòdics que realitzarà l’Observatori de tendències, hom disposarà d’una visió de conjunt de tota l’oferta de sòl disponible identificant i dels principals espais d’oportunitat de l’àmbit, posant especial atenció en la gestió de les parcel·les grans de sòl i donant resposta a les empreses que requereixen actius immobiliaris especialitzats.
· Adopció d’un codi d’elegibilitat de les activitats: Caldria establir un consens executiu orientat al “triatge” de les activitats que s’escau que s’implantin a la plataforma econòmica del delta del Llobregat, tot introduint requeriments que orientin la demanda vers els sectors estratègics identificats o d’altres sectors que també aprofitin i generin valors específics de l’àmbit. Aquests requeriments s’haurien d’establir a partir de paràmetres d’ocupació, productius, de lògica territorial i ambientals, i haurien d’incloure la concreció de les accions que es duran a terme per mitigar les externalitats socioambientals generades per les noves activitats. Els projectes de noves implantacions haurien d’acreditar la necessitat de localitzacions a la vora de les polaritats de l’àmbit, i en particular del port i l’aeroport.
· Actuacions específiques per a la dinamització del sòl sense activitat: Identificar aquells sectors de la plataforma que concentren una menor activitat productiva, establir quins són els condicionants que generen aquestes dinàmiques i definir un conjunt d’actuacions de diversa naturalesa per tal de fer-hi front.
· Posada en valor d’actius tangibles i intangibles com a vector de promoció: Posar en valor tant els actius tangibles (proximitat a Barcelona, proximitat al port i a l’aeroport, proximitat a altres polaritats…) com intangibles (alt grau de connectivitat, potencial d’utilització d’aigua regenerada, qualitat ambiental i urbana de l’àmbit, protecció dels espais amb un alt valor natural, etc.) amb l’objectiu de definir una “marca” o “imatge cliché” de la plataforma associada a aquests factors específics i singulars.