Mobilitat ecoeficient

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
AMB
Autoritat del Transport Metropolità
Termini estimatiu
Desembre 2021

Els desplaçaments d’accés i interiors a la plataforma econòmica del delta del Llobregat es fan sobretot en vehicle privat. Quant als viatges en transport públic, el mode majoritari és l’autobús però també tenen un pes destacat els autocars d’empresa i el taxi.

Per a què la mobilitat sigui sostenible, cal que tingui un patró ecoeficient; per assolir-ho, a banda de dur a terme les actuacions de millora de l’accessibilitat en transport públic ja esmentades (que induiran un cert transvasament als modes públics de viatges que ara es fan en mode privat), són necessàries altres accions que permetin reduir les externalitats dels desplaçaments que es continuaran efectuant en automòbil. Així mateix, cal posicionar els modes actius (bicicleta i a peu) com alternatives efectives de transport, tot removent les mancances que fan que aquests no ho puguin ser en molts trajectes.

Les actuacions que es contemplen en aquest bloc són:

a. Mesures de mitigació d’externalitats associades a la mobilitat viària: El Pla director de mobilitat 2013-2018 de la RMB (PDM) i el Pla de mobilitat urbana de l’Ajuntament de Barcelona pel mateix període (PMU), identifiquen un seguit d’estratègies per a la mitigació de les externalitats (contaminació atmosfèrica i acústica, consum d’energia, accidentalitat, hores perdudes per la congestió, etc.) associades a la mobilitat viària. Les accions que escau emprendre en l’àmbit de la plataforma econòmica del delta Llobregat seguint les orientacions del PDM i el PMU són:

· Intensificació de la gestió del trànsit amb criteris ambientals en les vies de la xarxa bàsica.

· Gestió de l’aparcament en destí als establiments industrials i els vials dels polígons d’activitat econòmica.

· Implantació de punts de recàrrega elèctrica als carrers dels polígons i a les zones d’aparcament de les parcel·les.

· Eliminació dels “punts negres” d’accidentalitat mitjançant mesures d’ordenació del trànsit o de caire infraestructural.

· Foment de sistemes per compartir vehicle des de les empreses. La concreció de les actuacions així com la seva priorització i implementació s’ha de fer amb el concurs dels gestors dels polígons industrials. Així mateix, les mesures han de ser coherents amb les polítiques de gestió de la mobilitat als nuclis urbans.

b. Accions de millora de la mobilitat en modes actius: Són actuacions específiques de millora de la mobilitat en modes actius als polígons de la plataforma econòmica del delta del Llobregat, tant internament com en els accessos, adreçades a:

· Assegurar la viabilitat de l’accés a peu i en bicicleta als diferents polígons des dels nuclis urbans de l’entorn a través d’itineraris continus i senyalitzats.

· Establir una xarxa ciclable interna ben estructurada.

· I garantir la seguretat en els carrils bici segregant-los físicament i amb altres mesures complementàries.

Caldrà concretar i programar les actuacions a partir d’un reconeixement acurat de l’estat dels diferents itineraris per als vianants i bicicletes, establint una priorització de les accions atenent a criteris d’utilitat pública.

Els ajuntaments i els gestors dels polígons són els encarregats de dur a terme aquestes actuacions. És molt important que les actuacions a cada polígon no es dissenyin aïlladament del seu context territorial i que siguin coherents entre si.