Connexió de la xarxa viària estructurant al nou accés sud al Port

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
APB
Termini estimatiu
Diversos terminis parcials fins 2025

La construcció del nou accés viari per a vehicles pesants pel marge esquerre del Llobregat i la llera antiga del riu, a càrrec del Ministeri de Foment, és una actuació estratègica per al Port. Però perquè aquest accés pugui beneficiar el conjunt de la plataforma econòmica del delta del Llobregat, cal establir connexions entre la nova via i la xarxa viària estructurant de l’àmbit que permetin la millora del mallat d’aquesta, així com optimitzar les relacions de mobilitat amb la xarxa bàsica amb la consegüent reducció de les externalitats (per disminució de les longituds de recorregut).

Cal tenir en compte, a més, que el traçat projectat pel Ministeri no contempla la reposició dels guals que existien sobre la llera antiga del Llobregat (el del carrer F -ja interromput i fora de servei- i el gual que connecta els carrers A i 114).

Es proposa dur a terme dues actuacions en fases diferenciades:

· Fase 1: Nus de connexió carrer A – carrer 114: Execució d’un pas superior sobre l’autovia per mantenir la connexió existent entre els carrers A i 114 i amb ramals d’incorporació i sortida al nou accés, completat amb altres connexions amb el polígon Pratenc i la Zona Franca.

· Fase 2: Nus de connexió carrer E – nou pont de Nelson Mandela: Es contempla la connexió del carrer E de la Zona Franca amb la rotonda est del nou pont sobre el Llobregat mitjançant un pas superior i d’aquest amb el nou accés al port.

L’escenari ideal fóra poder executar la Fase 1 sincronitzadament amb el nou accés al port i deixar la Fase 2 per quan s’hagi obert el perllongament del carrer E fins el carrer 2. En qualsevol cas, la geometria proposada per a aquestes actuacions hauria de ser presa en consideració a l’hora de reposar els serveis afectats per la construcció del nou accés, a fi que es pugui facilitar la inserció posterior dels nusos.

La realització de les actuacions hauria de ser fruit d’un conveni interadministratiu entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya, l’APB, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament del Prat de Llobregat on s’establissin les responsabilitats quant a l’execució i el finançament de les obres.