Corredors verds i connectors ecològics

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Consorci de la Zona Franca
APB
Termini estimatiu
Desembre 2023

La transformació dels polígons industrials de la plataforma econòmica del delta del Llobregat en àmbits més “habitables” per a les persones que hi treballen i que a l’ensems ofereixin noves oportunitats de gaudi per a la gent dels barris propers i el conjunt de la ciutadania passa per la reformulació de determinades vies com a corredors verds, espais públics de configuració lineal que operen dualment com a vials amb capacitat suficient per a continuar acomplint la seva funció actual (si la tenen) d’infraestructures per al trànsit de vehicles lleugers i pesants i com a corredors vegetats que contribueixen a la millora de la caminabilitat i vitalitat de tot l’àmbit a escala local.

Aquests corredors-eixos verds han de formar una xarxa coherent entre si i han de funcionar com a ròtules de connexió amb els entorns urbans i també amb els espais lliures i les àrees naturals. A tall il·lustratiu, s’han identificat com a eixos verds els següents itineraris:

· Passeig de la Zona Franca – carrer A – carrer 114 – accés al riu Llobregat.
· Av. Joan Carles I – carrer de la Pedrosa – carrer E – accés al parc Agrari (pel pont de Nelson Mandela).
· Continuació de l’avinguda del Parc Logístic des del carrer 2 fins al passeig de la Zona Franca (àmbit del front de ronda).
· Carrer 100.

D’altra banda, han de menester uns connectors ecològics que permetin confegir una xarxa contínua entre els espais lliures de l’àmbit. En certs trams, aquests connectors poden coincidir amb corredors verds, però en altres escau que tinguin una funció ecològica exclusiva (seria el cas del connector del marge esquerre de la nova llera). La xarxa de connectors s’ha de relacionar molt estretament amb el projecte estratègic de nous espais lliures que s’enuncia més endavant.

Les propostes de les xarxes de corredors verds i connectors ecològics s’han d’elaborar en base a criteris de funcionalitat socioambiental i oportunitat urbanística. La concreció de les actuacions que caldrà dur a terme en cada tram d’aquests eixos haurà de ser objecte de projectes de detall.