Marina del Prat Vermell

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Termini estimatiu
Desembre 2025

La Marina del Prat Vermell és el principal espai en transformació a l’àmbit de la plataforma econòmica del delta del Llobregat. El model definit pel planejament urbanístic en vigor és el d’un barri cohesionat socialment, amb una dotació important d’habitatge protegit, espais lliures i equipaments i on es fa compatible l’activitat econòmica amb la residencial. Es preveu la construcció de més de 10.000 habitatges i una població horitzó d’uns 25.000 habitants, amb un accés òptim a la xarxa de transport públic gràcies a l’estació Motors de la L10 (pendent de construcció).

De les 75 hectàrees de la Marina, 27 estan destinades a habitatge i activitats econòmiques, 14 a espais lliures, 11 a equipaments i 23 a vials. Degut principalment a la crisi econòmica dels darrers anys, només estan en desenvolupament dos dels 14 sectors previstos.

La compatibilitat entre l’ús d’habitatge i les activitats econòmiques s’instrumenta mitjançant la clau urbanística 18mzf (zona de transformació per a ordenació volumètrica específica). A més de l’habitatge, els usos permesos per aquesta qualificació són algunes tipologies d’activitat industrial en edificacions de grandària petita i, sota determinades condicions, el transport o l’emmagatzematge, així com també usos terciaris com, per exemple, oficines i comerços. Correspon al pla de millora urbana de cada sector la concreció de la seva ordenació interna per a compatibilitzar els usos previstos en el planejament general.

El planejament de la Marina del Prat Vermell apunta cap a activitats econòmiques urbanes, netes i integrades amb noves formes productives entre industrials i terciàries que tendeixin vers l’ús intensiu del coneixement, objectiu que roman plenament vigent. No obstant això, escau una revisió dels criteris que orienten la transformació de l’àmbit per adaptar-los al nou context definit pels desenvolupaments urbanístics que estan tenint lloc a l’entorn del barri (la consolidació de la plaça Europa com a node terciari, l’ampliació de la Fira, la construcció de la nova Ciutat Administrativa de la Generalitat, la Ciutat de la Justícia, la implantació de noves activitats al llarg del passeig de la Zona Franca com ara l’Agència Tributària de Catalunya al Districte 38, el futur desenvolupament de la City Metropolitana de l’Hospitalet del Llobregat, etc.) i pel fet que la demanda d’usos serà cada vegada més canviant.

Els treballs de diagnosi han permès aprofundir en l’anàlisi de quin tipus d’activitats i empreses s’ubiquen actualment dins i als entorns de la Marina del Prat Vermell.
S’hi ha detectat una important concentració d’activitats relacionades amb el sector TIC i de R+D+i, concretament d’empreses de serveis de telecomunicació, de manteniment de sistemes i de tractament de bases de dades que s’han establert a l’àmbit atretes per l’existència d’un “punt neutre” d’internet, per bé que les instal·lacions que ocupen —en general, en règim d’arrendament— i a les que podrien accedir no sempre s’ajusten a les seves necessitats i previsions d’evolució. A partir d’aquestes dades, caldria aprofundir sobre els tipus de dinàmiques que s’estan produint dins l’àmbit de la Marina del Prat Vermell i en el seu entorn més pròxim, i verificar si hi ha determinacions de caire urbanístic que convingui actualitzar per tal de donar millor resposta a les oportunitats existents en matèria de captació de noves activitats econòmiques generadores d’ocupació de qualitat.