Equipaments

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Termini estimatiu
Desembre 2023 (per a l'execució del pla d'equipaments que s'acordi)

La plataforma econòmica del delta del Llobregat és deficitària en equipaments. De ben segur, els plans de les diferents àrees d’activitat econòmica van respectar l’obligació de reservar espais per a l’ús esmentat segons la normativa vigent en cada moment, però les dotacions resulten insuficients i sovint tenen una ubicació inadequada per poder arribar a desenvolupar una funció que contribueixi eficaçment a l’objectiu d’una major habitabilitat de l’àmbit.

La simple millora de l’accessibilitat i la connectivitat de l’àmbit, amb projectes com els que s’han esbossat abans, no és suficient per “fer ciutat”. Cal establir també un programa ambiciós d’equipaments en clau de servei a la gent i que a més puguin esdevenir referències per a l’impuls de noves activitats econòmiques de major densitat i diversitat d’ocupació. Així, caldria consensuar entre els Ajuntaments de la plataforma un pla d’equipaments on s’identifiquin els més adients per donar suport a les diverses funcions d’aquest espai complex, tot tenint en compte les necessitats i aspiracions relatives a la millora de la qualitat de vida que comparteixen la població que hi treballa i els seus habitants (i per extensió, tota la població de la ciutat metropolitana).

Un exemple concret d’un equipament d’aquestes característiques fóra una talaia amb visió panoràmica de 360º sobre el conjunt dels espais naturals i agrícoles del delta del Llobregat, les zones industrials, els nuclis urbans, l’aeroport, el port i les demés infraestructures del territori, amb funcions didàctiques, d’anàlisi crítica i de divulgació. A més, un equipament d’aquesta mena esperonaria de ben segur l’aparició de noves activitats científico-tècniques de R+D+i i emprenedoria sobre temes com ara les tecnologies d’observació de sistemes naturals i territorials.