Generació d’energia verda i mitigació d’externalitats per consum energètic

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Operadors de sòl públic de l'àmbit
Termini estimatiu
Desembre 2025

La principal externalitat mediambiental resultant de les activitats implantades en la plataforma econòmica del delta de Llobregat són les emissions de CO2 directes o indirectes generades per les pròpies activitats i per la mobilitat que se’n deriva.

Minimitzar o compensar les externalitats derivades de les emissions d’efecte hivernacle és una necessitat ambiental, però també aporta valor afegit als polígons d’activitat econòmica de l’àmbit.

En aquest sentit, es pretén establir un marc d’actuació que permeti incrementar l’aprofitament dels recursos renovables per part dels establiments industrials de l’àmbit (i singularment, del potencial de l’energia solar). Les actuacions que es contemplen en aquest projecte són tres:

· Contractació d’energia verda: La contractació d’energia verda per part de les empreses ubicades a la plataforma econòmica del delta del Llobregat esdevé la via més immediata i ràpida per compensar una part de les emissions d’efecte hiver nacle provocades per les seves activitats. Actualment algunes comercialitzadores ofereixen energia 100% renovable certificada. L’increment de la demanda d’aquest tipus d’energia és, a més, un mecanisme que pot induir la implantació de nous sistemes de generació renovable arreu del territori i també en l’àmbit local. La proximitat de la generació al consum és òptima des dels punts de vista energètic i mediambiental. Caldria estudiar la possibilitat d’introduir incentius fiscals per tal de promoure la contractació d’energia verda certificada per part de les empreses de l’àmbit. També es pot desenvolupar una estratègia de venda a través de la comercialitzadora d’energia elèctrica 100% renovable que l’Ajuntament de Barcelona impulsarà.

· Aprofitament fotovoltaic de les cobertes dels establiments industrials: La superfície de les cobertes de les naus industrials dels polígons és un espai amb un alt potencial per l’aprofitament de l’energia solar. D’entre els PAES destaquem, pel seu potencial fotovoltaic, el polígon industrial de la Zona Franca, la ZAL, Mercabarna i el polígon Pratenc. A l’àmbit de la plataforma econòmica del delta del
Llobregat s’estima que hi ha un total de 440 ha de cobertes (1), de les quals el 83% es podrien ocupar amb instal·lacions solars fotovoltaiques per aprofitar el màxim potencial solar. Aquest potencial implicaria la generació d’uns 550-660 GWh/any d’energia elèctrica 100% renovable amb la corresponent important reducció de tones emeses de CO2. Els gestors dels polígons de sòl públic (el CZFB, la societat operadora del Parc Logístic, CILSA, Mercabarna, etc.) jugaran un paper crucial per decantar l’aprofitament extensiu de les cobertes de les naus per a la generació d’energia renovable.

· Impuls als projectes d’aprofitament d’energies renovables a través d’Ecoenergies: L’any 2009, l’Ajuntament de Barcelona va adjudicar ( a través de Tersa) una concessió a 30 anys per al disseny, la construcció, la gestió i el manteniment d’una xarxa de calor i fred a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. L’empresa mixta Ecoenergies és la titular d’aquesta concessió. Resta per dur a terme bona part del pla d’expansió i dinamització de la xarxa de calor i fred projectada, bo i ajustant el desenvolupament d’aquesta xarxa a les necessitats actuals i previsibles de l’àmbit, a fi de maximitzar l’aprofitament dels recursos d’energia renovables i residuals. En aquest sentit, és prioritari l’impuls del projecte d’aprofitament del fred residual de la regasificadora del port per al subministrament a Mercabarna de fred a -20ºC per a usos de congelació i refrigeració. El servei de fred i calor canalitzat és un vector de sostenibilitat i un important actiu intangible per a la promoció de la plataforma econòmica del delta del Llobregat. Caldria, doncs, promoure activament la connexió dels polígons d’activitat de l’àmbit a aquesta xarxa.

(1) A l’àmbit de la Ciutat Aeroportuària i a la resta dels PAEs, només s’ha comptabilitzat el potencial de les cobertes edificades a dia d’avui. Cal tenir en compte, en el cas d’Aena, que l’únic model de generació actualment viable és en règim d’autoconsum, ja que els seus estatuts no permeten la venda d’energia.