Nous sectors de la ZAL del Port de Barcelona

Impulsor del projecte
Port de Barcelona (CILSA)
Consorci de la Zona Franca
Termini estimatiu
Desembre 2021 (per a desenvolupar completament els dos sectors)

La ZAL del Port de Barcelona és un actiu estratègic per a l’ocupació. Les activitats que s’hi ubiquen generen llocs de treball in situ, però alhora afavoreixen la captació de tràfics portuaris i això es tradueix en una segona roda de creació d’ocupació directa i induïda.

A començaments de 2015, el potencial urbanístic de les 212 ha de sòl de la ZAL —administrada per CILSA— estava aprofitat més d’un 80%. En aquest context i en vistes a la reactivació dels sòls inactius del polígon de la Zona Franca, el CZFB, de comú acord amb l’Ajuntament de Barcelona, ha arrendat a CILSA dos sectors que totalitzen 29 ha a fi de fer possible l’ampliació funcional de la ZAL.

És una opció alineada amb les estratègies que altres ciutats europees amb grans ports han adoptat per als territoris industrials de frontera portuària. D’altra banda, la disponibilitat d’espais a redós del Port permet reubicar activitats que no necessiten una proximitat radical al mirall d’aigua, racionalitzant-se d’aquesta manera l’ús del sòl.

CILSA ja ha començat la promoció d’aquest nou àmbit de la ZAL, el planejament urbanístic del qual serà actualitzat.