Protecció dels espais naturalsdel Delta del Llobregat

Impulsor del projecte
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
Termini estimatiu
Desembre 2020

Es proposa reforçar l’actuació conjunta de les diferents administracions, organismes i entitats implicades en la preservació dels espais naturals de la plataforma econòmica del delta del Llobregat per tal d’ampliar l’abast de les tasques de millora de la funcionalitat ecològica dels esmentats àmbits i rendibilitzar ambientalment els esforços que s’han esmerçat en els projectes de restauració i recreació d’hàbitats.

Aquesta iniciativa hauria d’implicar tots els actors amb competències i/o capacitat d’incidència sobre els espais naturals (en particular, la Generalitat de Catalunya en la seva faceta de gestor de la Xarxa Natura 2000, l’Ajuntament del Prat de Llobregat i Aena, juntament amb els demés propietaris de sòl). El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat ha de ser l’ens impulsor i capdavanter d’aquesta concertació, a la qual hom proposa que també s’incorpori l’Ajuntament de Barcelona. Esdevenint membre de ple dret del Consorci, l’Ajuntament estaria facultat legalment a aportar-hi recursos econòmics i aquests podrien pal·liar d’una manera important el dèficit de dotació pressupostària que pateix la gestió dels espais naturals.

D’altra banda, la potenciació de la funcionalitat ecològica de l’àmbit recau en bona part en la preservació i millora de la seva connectivitat ecològica. En aquest sentit, caldria dur a terme un estudi específic de la funcionalitat ecològica dels passos o connectors que permeti identificar les millores necessàries per tal d’incrementar la seva eficàcia ambiental i concretar un projecte de restauració i millora d’aquests punts. També caldria estudiar els espais intersticials i de marge ja identificats per tal de poder plantejar posteriorment, si s’escau, projectes de restauració i millora d’aquests àmbits.

Seria important disposar d’una senyalització millorada dels diferents elements i espais d’interès des dels diversos itineraris d’aproximació i “portes d’entrada” i en els mateixos punts d’interès. Igualment, podria ser convenient planejar, senyalitzar, equipar i promoure noves rutes per a vianants i bicicletes a fi de mostrar millor la diversitat dels hàbitats i donar a conèixer els diferents projectes de recuperació que s’han fet a la zona. Totes aquestes actuacions de difusió permetrien un increment de la sensibilització ambiental, i per descomptat s’haurien de dissenyar de manera que no induïssin “crides” indesitjables a la freqüentació dels espais fràgils (alguns d’ells, ja saturats de visitants).