Gestió dels riscos industrials

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya (DGPC)
Termini estimatiu
Procés d'execució continuada

Inici d’un procés de millora continua per avaluar, identificar i reduir els principals riscos industrials de la plataforma econòmica del delta del Llobregat i desenvolupar mesures que incrementin la resiliència dels serveis, infraestructures i activitats econòmiques de la zona.

D’acord amb els estudis desenvolupats durant la diagnosi, els riscos de major impacte són el risc químic i els riscos associats al transport viari i ferroviari de mercaderies perilloses.

El procés de millora continua proposat s’haurà de concretar en un Pla de gestió del risc i resiliència i la constitució d’una taula de treball i seguiment que pugui actualitzar l’avaluació dels diferents perills i proposar la implementació de les mesures que se’n derivin enfocades a millorar la resiliència.

Les mesures hauran d’incidir en les tres fases de la gestió del risc: prevenció, adaptació i recuperació.

a. Prevenció: Mesures adreçades a reduir el perill o la vulnerabilitat de les infraestructures i que, per tant, permetin que es minimitzi l’afectació als diferents elements.
b. Adaptació: Mesures focalitzades principalment en els serveis i les xarxes d’infraestructures, orientades a què en el moment en què es produeixin incidents, aquests només afectin a elements concrets sense comprometre el bon funcionament general dels sistemes.
c. Recuperació: Mesures que permetin un restabliment de l’equilibri i funcionament de les infraestructures i serveis, un cop s’ha produït l’incident amb totes les seves afectacions directes i indirectes, de la manera més eficient i ràpida que sigui possible.

Per encetar i desenvolupar el projecte de gestió dels riscos industrials és imprescindible la implicació i col·laboració dels cossos de Protecció Civil i Bombers així com dels operadors de serveis i infraestructures i les empreses que operen establiments on es desenvolupen activitats amb potencial de risc.