Obertura del carrer E

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Consorci de la Zona Franca
Termini estimatiu
Desembre 2021 (1)

L’obertura del carrer E entre el carrer 3 i la rotonda on conflueixen l’avinguda del Parc Logístic, el carrer 2 de la Zona Franca i el carrer de la Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat a través del parc de proveïdors de Seat i el parc logístic és una actuació contemplada en l’esquema viari horitzó del Pla de millora urbana del sector BZ de 2011, per bé que el PMU no en va qualificar la traça com a sistema.

Aquesta actuació és estratègica per partida doble: dona continuïtat i connectivitat a un nou eix estructurant de la plataforma econòmica del delta del Llobregat i habilita un trajecte alternatiu per als viatges entre Barcelona i el polígon de la Zona Franca, la ZAL i Mercabarna que ara discorren pel carrer A o bé per la Gran Via.

Correspon al CZFB la gestió del sòl necessari per a aquesta actuació i la seva execució, la concreció de detall de la qual a nivell de projecte resta supeditada als condicionants que es derivin dels acords que el Consorci pugui subscriure amb tercers.

(1) Inici del procés de gestió del sòl per part del CZFB