Observatori de tendències i seguiment de projectes

Impulsor del projecte
Oficina estratègica de l'àmbit del Pla del delta del Llobregat
Barcelona Regional
Termini estimatiu
Procés d'execució continuada

Els treballs de diagnosi de la plataforma econòmica del delta del Llobregat han generat un ampli ventall d’informació i coneixement d’aquest àmbit territorial.

Aquest material pot suposar el punt de partida per a la construcció d’un Observatori de tendències i de seguiment del desenvolupament i dels impactes dels projectes estratègics que esdevingui tant un espai de producció de coneixement com una eina d’informació oberta al servei de la governança i la col·laboració entre totes les administracions públiques, els operadors i les organitzacions de la ciutadania que intervenen.

L’Observatori ha de permetre aprofundir en el coneixement d’aspectes clau que incideixen en la conformació de la plataforma econòmica del delta del Llobregat com a sistema complex en constant evolució, donant continuïtat a aproximacions i metodologies elaborades al llarg dels treballs de diagnosi.

La generació d’aquest coneixement ha de permetre una gestió més eficient i integrada de les dinàmiques productives, socioambientals, urbanístiques i infraestructurals que caracteritzen aquest espai.