Front de Ronda

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Consorci de la Zona Franca
Termini estimatiu
Desembre 2023

A la banda mar de la Ronda Litoral, entre el carrer 3 i el passeig de la Zona Franca, hi ha dos àmbits d’activitat (el sector A del PIZF i la “façana” del parc logístic) desconnexos entre sí i amb dèficits de comunicació. L’avinguda del Parc Logístic arrenca del carrer 3, però tot just mor a la rotonda on conflueixen el carrer 2 i el carrer de la Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat (via a la qual es troben els terrenys de la “City Metropolitana” que donaran continuïtat a l’eix plaça Europa – avinguda Joan Carles I en el futur).

Es proposa la vertebració del “front de ronda” al qual pertanyen els dos àmbits esmentats més amunt mitjançant el perllongament i connexió de l’avinguda del Parc Logístic amb els carrers 1 i 62 i la seva transformació en un vial de qualitat urbana. Caldrà projectar-lo com un corredor multimodal i caminable, que proporcioni una experiència de confort i seguretat als seus usuaris i generi un paisatge que convidi a la interacció.

Aquesta actuació requerirà una modificació puntual del PGM, la qual, pot incorporar també, si s’escau, determinacions que consolidin l’orientació del corredor de front de ronda cap a usos específics.