Caminabilitat i vitalitat

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament del Prat de Llobregat
Consorci de la Zona Franca
Termini estimatiu
Desembre 2021

Els conceptes de caminabilitat i vitalitat fan referència a aspectes de la configuració física de l’espai relacionats amb l’experiència del vianant, la qual, per sobre de tot, ha de ser segura, confortable i interessant. En aquest sentit, es proposen una sèrie d’actuacions que pretenen donar resposta a una sèrie de mancances importants pel que fa la qualitat dels espais públics tot incidint tant en la sensació de confort i de seguretat dels usuaris com en l’atractivitat de la imatge del conjunt.

Més concretament, pel que fa la caminabilitat, es planteja la millora dels carrers articuladors de major densitat de vianants (carrers 2, 3, 4, 5, 6, 60, 62 i K de la Zona Franca, l’avinguda del Parc Logístic i el futur perllongament d’aquesta i del carrer E, el carrer 114 del polígon Pratenc i el pont de Mercabarna) amb criteris homogenis d’intervenció a través de les següents accions:

· Continuació dels itineraris a peu interromputs.
· Establiment de nous passos de vianants i reforç de la senyalització i la protecció dels passos existents.
· Correcció dels dèficits d’il·luminació de l’espai públic.
· Nova pavimentació i ampliació de voreres, renovació de mobiliari urbà i dels elements en males condicions de conservació.
· Millora de la senyalització.

Pel que fa a l’increment de la vitalitat, es proposen les següents actuacions:

· Equipar els parcs i jardins i els espais assimilables a aquests per als usos de lleure i estada.
· Mitigar l’efecte provocat per la presència de grans longituds de façanes “inactives” amb actuacions de paisatge urbà.
· Creació de nous punts i espais fomentadors de la caminabilitat i l’estada.
· Implantar activitats temporals i educatives adreçades a la ciutadania.

La concreció d’aquestes actuacions i la seva programació serà objecte de projectes de detall.