Mercabarna

Impulsor del projecte
Mercabarna
Consorci de la Zona Franca
Termini estimatiu
12 mesos per a la redacció i aprovació del planejament, i 2025 per a completar la transformació.

Mercabarna ha definit, en col·laboració amb Barcelona Regional i l’Oficina estratègica de l’àmbit del pla del Delta del Llobregat, les bases per a la seva transformació en un mercat molt més orientat als productes ecològics i de proximitat, obert a les noves tendències de la indústria alimentària i a la distribució sostenible i compromesa. La sobirania alimentària és un dels pilars del plantejament transformador de la nova Mercabarna, que vol esdevenir un pol de promoció dels circuits curts i la producció de proximitat.

El programa de transformació inclou actuacions com ara la construcció d’un nou Mercat Central Ecològic, l’ampliació de la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC) amb parcel·les de dimensions més grans, la cobertura de les necessitats d’energia per a refrigeració i congelació aprofitant el fred residual de la regasificadora del port de Barcelona, l’explotació del potencial fotovoltaic de les cobertes de les naus dels mercats i la ZAC, la reducció del malbaratament alimentari mitjançant un nou Punt Verd i l’augment del transport dels productes alimentaris en modes sostenibles (serveis de short sea shipping i de ferroutage).

Per poder implantar aquest nou model és imperatiu l’ampliació del perímetre de la Unitat Alimentària, incorporant al recinte la franja de 22 ha de sòl qualificat com a 22AL del polígon industrial de la Zona Franca que està compresa entre els carrers E, F, 4 i 6.

Mercabarna i el CZFB hauran de concretar i acordar el règim de cessió d’ús, arrendament o transmissió d’aquest sòl i les oportunes contraprestacions econòmiques. En paral·lel, caldrà procedir a l’elaboració dels instruments urbanístics necessaris que permetin millorar l’eficiència de les instal·lacions del recinte actual i preparin el camí de l’ampliació, tot actualitzant les determinacions de la MPGM del 2005. A curt termini, es treballa en la redacció d’una modificació del vigent Pla especial urbanístic de l’actual àmbit.

La concreció del programa de transformació de Mercabarna s’ajustarà a les seves necessitats i disponibilitats econòmic-financeres.