Indicadors
clau

SITUACIÓ DE REFERÈNCIA 2018 2021 2023 HORITZÓ 2025
Sòl actiu al conjunt dels PAEs (ha) 847 840 890 895 1.007
Sostre amb activitat al conjunt dels PAEs (m²) 7.656.997 8.117.236 8.045.379 8.021.226 9.718.773
Nº d'empreses amb activitat als PAEs (1) 1.383 1.394 1.381 1.411 1.752
Nª d'empreses amb activitat industrial als PAEs 113 115 119 116 169
Nº d'establiments actius (naus) als PAEs 993 986 995 1.000 1.300
Nº d'establiments actius (naus) del sector industrial als PAEs 143 142 149 143 205
Nº de persones treballant als PAEs, llocs directes (1) 46.688 46.981 46.162 46.708 55.000
Nº de persones treballant en el sector industrial als PAEs, llocs directes 13.288 13.405 13.870 13.521 16.000
Longitud de carrils bici (km) 39 44 60 75 63
Nº d'estacions de metro i ferrocarril obertes 16 18 23 26 26
Nº de parades de bus 167 177 261 260 180
Nº de passatgers pujats a les estacions de metro i bus (v/dia) 67.148 84.032 87.504 85.000
Població servida a 30' en transport públic (2) 110.017 165.557 337.612 355.402 372.126
Longitud de vials de nova urbanització a la Marina del Prat Vermell (ml.) 1.690 1.950 2.224 3.836 3.802
Nº d'habitatges construits a la Marina del Prat Vermell 42 160 200 731 4.884
Superfície d'espais lliures i agrícoles amb funcionalitat ecològica (ha) 72 72 72 72 94
Longitud de corredors verds als PAEs (ml.) 5.450 5.450 7.293 7.293 9.870
(1) Inclou Mercabarna.
(2) En milers d'habitants. Centre de la isocrona 30': sector A de la Zona Franca