Indicadors
clau

SITUACIÓ DE REFERÈNCIA 2018 2021 HORITZÓ 2025 VARIACIÓ ABSOLUTA VARIACIÓ %
Sòl actiu al conjunt dels PAEs (ha) 882 928 955 1.007 125 14,2
Sostre amb activitat al conjunt dels PAEs (m²) 8.518.773 8.593.301 8.826.152 9.718.773 1.190.000 14,0
Nº d'empreses amb activitat als PAEs (1) 1.434 1.474 1.451 1.752 318 22,2
Nª d'empreses amb activitat industrial als PAEs 128 131 135 169 41 32,0
Nº d'establiments actius (naus) als PAEs 1.159 1.153 1.141 1.300 141 12,2
Nº d'establiments actius (naus) del sector industrial als PAEs 169 169 174 205 36 21,3
Nº de persones treballant als PAEs, llocs directes (1) 46.688 48.720 48.575 55.000 8.312 17,8
Nº de persones treballant en el sector industrial als PAEs, llocs directes 13.288 13.599 14.015 16.000 2.712 20,4
Longitud de carrils bici (km) 39 44 60,4 63 24 61,5
Nº d'estacions de metro i ferrocarril obertes 16 18 23 26 10 62,5
Nº de parades de bus 167 177 261 180 13 7,8
Nº de passatgers pujats a les estacions de metro i bus (v/dia) 67.148 en elaboració 84.032 85.000 17.852 26,6
Població servida a 30' en transport públic (2) 346.681 407.923 421.855 372.126 25.445 7,3
Superfície d'espais lliures i agrícoles amb funcionalitat ecològica (ha) 72 72 72 94 22 30,6
Longitud de vials de nova urbanització a la Marina del Prat Vermell (ml.) 1.690 1.950 2.224 3.802 2.112 125
Nº d'habitatges construits a la Marina del Prat Vermell 42 160 200 4.884 4.842 11.528,6
Longitud de corredors verds als PAEs (ml.) 5.450 5.450 7.293 9.870 4.420 81,1
(1) Inclou Mercabarna.
(2) En milers d'habitants. Centre de la isocrona 30': sector A de la Zona Franca