Usos principals admesos segons planejament vigent

Anàlisi del potencial urbanístic