Reserva de sòls estàndards i altres reserves d’equipaments metropolitans segons planejament vigent

Anàlisi dels sistemes d’espais lliures i equipaments