Indicadors
clau

SITUACIÓ DE REFERÈNCIA 2018 HORITZÓ 2025 VARIACIÓ ABSOLUTA VARIACIÓ %
Sòl actiu al conjunt dels PAEs (ha) 882 (1) 928 1.007 125 14,2
Sostre amb activitat al conjunt dels PAEs (m²) 8.518.773 (1) 8.593.431 9.718.773 1.200.000 14,1
Nº d'empreses amb activitat als PAEs (2) 1.434 (1) 1.458 1.752 318 22,2
Nª d'empreses amb activitat industrial als PAEs 128 (1) 131 169 41 32,0
Nº d'establiments actius (naus) als PAEs 1.118 1.153 1.300 182 16,3
Nº d'establiments actius (naus) del sector industrial als PAEs 169 (1) 169 205 36 21,3
Nº de persones treballant als PAEs, llocs directes (2) 46.688 en elaboració 55.000 8.312 17,8
Nº de persones treballant en el sector industrial als PAEs, llocs directes 13.288 en elaboració 16.000 2.712 20,4
(1) Dada actualitzada. Roman com a objectiu la mateixa variació absoluta fixada inicialment.
(2) Inclou Mercabarna (668 empreses i 7.500 treballadors/es)

Externalitats agregades de les activitats dels PAEs i la mobilitat associada SITUACIÓ DE REFERÈNCIA 2018 HORITZÓ 2025 VARIACIÓ ABSOLUTA VARIACIÓ %
Consum energètic (GWh/any) 5.428 5.323 5.019 -409 -7,5
Consum d'aigua potable (Hm3/any) 165 169 161 -4 -2,4
Consum d'aigua regenerada (Hm3/any) 0 0 3 3 n.a.
Producció de residus (mt/any) 1046 1.178 1.046 0 0,0
Emissions de GEH (t/any) 1.311.333 en elaboració 1.083.751 -227.582 -17,4
Emissions de NOx (t/any) 2.182 en elaboració 1.292 -890 -40,8
Emissions de PM10 (t/any) 84 en elaboració 54 -30 -35,7
Accidents greus (per any) 20 20 17 -3 -15,0
Morts (per any) 2 2 2 0 0,0
Mobilitat viària total (veh·km/any) 1.420.715,078 (1) en elaboració 1.399.715,078 -21.000.000 -1,5
Longitud de carrils bici (km) 39 (1) 44 63 24 61,5
Nº d'estacions de metro i ferrocarril obertes 16 18 26 10 62,5
Nº de parades de bus 167 177 180 13 7,8
Nº de passatgers pujats a les estacions de metro i bus (v/dia) 67.148 en elaboració 85.000 17.852 26,6
Població servida a 30' en transport públic (2) 346.681 407.923 372.126 25.445 7,3
Superfície d'espais lliures i agrícoles amb funcionalitat ecològica (ha) 72 72 94 22 30,6
(1) Dada actualitzada. Roman com a objectiu la mateixa variació absoluta fixada inicialment.
(2) En milers d'habitants. Centre de la isocrona 30': sector A de la Zona Franca.

SITUACIÓ DE REFERÈNCIA 2018 HORITZÓ 2025 VARIACIÓ ABSOLUTA VARIACIÓ %
Longitud de vials de nova urbanització a la Marina del Prat Vermell (ml.) 1.690 en elaboració 3.802 2.112 125,0
Nº d'habitatges construits a la Marina del Prat Vermell 42 160 4.884 4.842 11.528,6
Longitud de corredors verds als PAEs (ml.) 5.450 5.450 9.870 4.420 81,1
Superfície de voreres dels PAEs en estat deficient (m2) 22.158 en elaboració 0 -22.158 -100,0
Nº de punts de llum als PAEs (fanals) 7.101 (1) 7.101 7.308 207 2,9
Nº de passos de vianants als PAEs 1.200 (1) 1.200 1.396 196 16,3
(1) Dada actualitzada. Roman com a objectiu la mateixa variació absoluta fixada inicialment.